Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
troubleshooting [2018/11/29 13:18]
gerard.vandijnsen [Mijn inkomende e-mail bounced met een melding over SPF]
troubleshooting [2018/11/29 13:19] (current)
gerard.vandijnsen [Mijn inkomende e-mail bounced met een melding over SPF]
Line 63: Line 63:
 U dient de SPF controle op uw ontvangende server uit te schakelen of onze servers te whitelisten. Onlinespamfilter voert reeds een controle uit op SPF en deze kan slechts 1 maal worden uitgevoerd. Zie ook: [[http://​wiki.onlinespamfilter.nl/​doku.php?​id=advancedinfo&#​instellingen_op_uw_eigen_mail_server|Instellingen op uw eigen mail server]] U dient de SPF controle op uw ontvangende server uit te schakelen of onze servers te whitelisten. Onlinespamfilter voert reeds een controle uit op SPF en deze kan slechts 1 maal worden uitgevoerd. Zie ook: [[http://​wiki.onlinespamfilter.nl/​doku.php?​id=advancedinfo&#​instellingen_op_uw_eigen_mail_server|Instellingen op uw eigen mail server]]
  
-[[office365|Informatie over Office365]] 
 
troubleshooting.txt ยท Last modified: 2018/11/29 13:19 by gerard.vandijnsen · []
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki