Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
office365 [2019/04/25 11:34]
gerard.vandijnsen [Uitgaand filteren met Onlinespamfilter voor Office365]
office365 [2020/01/24 11:00] (current)
gerard.vandijnsen [Stap 1: Een Bypass rule aanmaken voor Office365]
Line 12: Line 12:
 {{:​o365_rules.png?​600|}} {{:​o365_rules.png?​600|}}
  
-Hier maakt u een nieuwe rule aan met de volgende instellingen:​+Hier maakt u een nieuwe rule aan met de volgende instellingen. De instelling voor de message header '​X-MS-Exchange-Organization-BypassClutter = true' dient u handmatig in te tikken:
 {{ :​o365_bypass.png?​600 |}} {{ :​o365_bypass.png?​600 |}}
  
 
office365.txt ยท Last modified: 2020/01/24 11:00 by gerard.vandijnsen · []
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki