Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
office365 [2018/11/29 16:43]
gerard.vandijnsen [Uitgaand filteren met Onlinespamfilter voor Office365]
office365 [2019/04/25 11:34] (current)
gerard.vandijnsen [Uitgaand filteren met Onlinespamfilter voor Office365]
Line 26: Line 26:
 =====Uitgaand filteren met Onlinespamfilter voor Office365===== =====Uitgaand filteren met Onlinespamfilter voor Office365=====
  
-Ook uitgaande e-mail kunt u door Onlinespamfilter laten filteren op spam en malware. ​Een extra voordeel is dat een gemakkelijk toegankeijk overzicht heeft van al uw+Ook uitgaande e-mail kunt u in de nabije toekomst ​door Onlinespamfilter laten filteren op spam en malware. ​Momenteel bevindt zich dit in de beta fase. Zo gauw dit beschikbaar komt zult hier meer informatie gaan vinden.
 
office365.txt ยท Last modified: 2019/04/25 11:34 by gerard.vandijnsen · []
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki