XML - API Onlinespamfilter.nl

Inleiding

Onlinespamfilter.nl biedt haar resellers de mogelijkheid een aantal veel voorkomende handelingen uit te voeren via een API. Deze API kan via https://api.onlinespamfilter.nl worden aangesproken. API toegang is alleen op aanvraag beschikbaar voor resellers. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon binnen Onlinespamfilter.nl.

De Onlinespamfilter.nl API communiceert middels XML en luistert naar HTTP requests van het type GET, POST, PUT, UPDATE en DELETE. Alleen de GET en POST requests zijn in web browsers gedefinieerd. Voor de volledige functionaliteit zult u dus een eigen client moeten schrijven of u kunt gebruik maken van een tool als cURL (http://curl.haxx.se). De API zal proberen antwoord te geven middels een XML object of een XML error object. In geval van onverwachte fouten kan een html pagina worden teruggegeven. Houd hier rekening mee tijdens het programmeren van uw client.

Domein acties

In de API voor domeinen kan een reseller domeinen aanmaken, verwijderen en instellingen wijzigen.

Domein overzicht

URL https://api.onlinespamfilter.nl/api_domains
Actie GET
Invoer -
Gevolg -
Response XML domein objecten voor de geauthenticeerde gebruiker
Voorbeeld curl -k -H 'Accept: application/xml' -H 'Content-Type: application/xml' -u username:password 'https://api.onlinespamfilter.nl/api_domains'

Domein details

URL https://api.onlinespamfilter.nl/api_domains/[domeinnaam]
Actie GET
Invoer -
Gevolg -
Response XML object voor [domeinnaam]
Voorbeeld curl -k -H 'Accept: application/xml' -H 'Content-Type: application/xml' -u username:password 'https://api.onlinespamfilter.nl/api_domains/[domeinnaam]'

Domein details aanpassen

URL https://api.onlinespamfilter.nl/api_domains/[domeinnaam]
Actie PUT
Invoer XML lijst met aan te passen attributes. Toegestane attributes zijn: transportport, transportip en testuser
Gevolg
ResponseXML object voor [domeinnaam]
Voorbeeldcurl -k -H 'Accept: application/xml' -H 'Content-Type: application/xml' -u username:password -X PUT -d '<api-domain><testuser>postmaster</testuser></api-domain>' 'https://api.onlinespamfilter.nl/api_domains/[domeinnaam]'

Domein aanmaken

URL https://api.onlinespamfilter.nl/api_domains
Actie POST
Invoer XML object met correcte attributes voor aan te maken domein. Verplichte attributes: domain, testuser, transportip, transportport.
Gevolg
ResponseXML object van het aangemaakte domein
Voorbeeldcurl -k -H 'Accept: application/xml' -H 'Content-Type: application/xml' -u username:password -X POST -d '<api-domain><domain>new-domein.nl</domain><testuser>postmaster</testuser><transportip>mail.new-domain.com</transportip><transportport>2525</transportport></api-domain>' 'https://api.onlinespamfilter.nl/api_domains'

Domein verwijderen

URL https://api.onlinespamfilter.nl/api_domains/[domeinnaam]
Actie DELETE
Invoer -
Gevolg Indien toegestaan wordt domein verwijderd. Eventuele geschiedenis of andere verwante gegevens verdwijnen hierme ook!
ResponseEen ok response in de HTML header. Geen object.
Voorbeeldcurl -k -H 'Accept: application/xml' -H 'Content-Type: application/xml' -u username:password -X DELETE 'https://api.onlinespamfilter.nl/api_domains/[domeinnaam]'

Berichten Historie

Wanneer een bericht in een domein is gescand krijgt het gedurende 14 dagen een vermelding in de 'history' database tabel. Middels de historie api kan een lijst van berichten worden opgevraagd per domein. Individuele berichten kunnen worden ingeleerd als spam/innocent, afhankelijk van de huidige class

Berichten overzicht

URL https://api.onlinespamfilter.nl/api_histories/[domeinnaam]
Actie GET
Invoer -
Gevolg -
ResponseLijst met bericht objecten voor [domeinnaam]. Hierbij komt ook een uniek id (de osfsum) beschikbaar dat kan worden gebruikt voor inleren of opvragen berichtinhoud
Voorbeeldcurl -k -H 'Accept: application/xml' -H 'Content-Type: application/xml' -u username:password 'https://api.onlinespamfilter.nl/api_histories/[domeinnaam]'

Berichten retrainen

URL https://api.onlinespamfilter.nl/api_histories/[osfsum]
Actie PUT
Invoer -
Gevolg Indien toegestaan wordt bericht gecorrigeerd in database. Het bericht wordt niet doorgestuurd naar de originele ontvanger. Hier is de reseller zelf verantwoordelijk voor. Bericht kan worden opgvraagd middels de api_messages functionaliteit. Let op: Afhankelijk van het type inleer actie kan het zijn dat de berichtinhoud later niet meer op te vragen is. Als de inhoud van het bericht nodig is moet dit dus worden opgevraagd voor de inleeractie.
ResponseXML object met bericht met nieuwe classificering
Voorbeeldcurl -k -H 'Accept: application/xml' -H 'Content-Type: application/xml' -X PUT -d '' -u username:password 'https://api.onlinespamfilter.nl/api_histories/[osfsum]'

Bericht inhoud

Een bericht dat niet op de eindbestemming is afgeleverd wordt in gecomprimeerde vorm tot 14 dagen bewaard. De reseller kan indien gewenst het bericht uit de database opvragen. Er wordt dan een XML object met (Zlib) gecomprimeerde berichtdata verstuurd.

URLhttps://api.onlinespamfilter.nl/api_messages/[osfsum]
ActieGET
Invoer-
ResponseXML object met de gecomprimeerde data van bericht met id [osfsum]
Voorbeeldcurl -k -H 'Accept: application/xml' -H 'Content-Type: application/xml' -u username:password 'https://api.onlinespamfilter.nl/api_messages/[osfsum]'

Domein Statistieken

Het is mogelijk om statistieken voor een domein op te vragen. Dit resulteert in een opsomming van de hoeveelheid spam, innocent, virus en banned berichten per dag. Het is aan de gebruiker zelf om hiervan grafieken te genereren.

URLhttps://api.onlinespamfilter.nl/api_statistics/[domeinnaam]
ActieGET
InvoerIndien de GET parameter startdate wordt meegegeven wordt deze gebruikt als de eerste datum voor de statistieken. Indien deze parameter wordt weggelaten, wordt de start datum automatisch 14 dagen in het verleden gekozen. Het formaat van de meegegeven datum is dd-mm-yyyy
ResponseLijst van XML objecten die een telling bevatten van de hoeveelheid spam, innocent, virus en banned berichten per dag
Voorbeeldcurl -k -H 'Accept: application/xml' -H 'Content-Type: application/xml' -u username:password 'https://api.onlinespamfilter.nl/api_statistics/[domeinnaam][?startdate=<datum>]'
 
api.txt · Last modified: 2017/02/23 11:59 (external edit) · []
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki